slideshow

فرم استخدام

درهنگام تکمیل فرم دقت نمایید که پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد .
مشخصات فردی
لطفا نام خود را به طور صحیح وارد کنید

لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید

لطفا نام پدر را وارد کنید

لطفا فیلد محل تولد را تکمیل نمایید

لطفا شماره شناسنامه خود صحیح را وارد نمایید.

لطفا محل صدور خود را وارد نمایید.

/ / لطفا تاریخ تولد خود را مشخص نمایید.

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید

لطفا تعداد فرزندان خود را وارد نمایید

لطفا تابعیت خود را وارد کنید.

لطفا فیلد دین را تکمیل نمایید

ورودی نامعتبر

لطفا علت معافیت خود را ذکر کنید.

لطفا محل سکونت خود را وارد نمایید

تلفن محل سکونت خود را وارد نمایید

لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید

سوابق تحصیلی (به ترتیب اخذ)
ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا معدل خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا معدل خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا معدل خود را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا معدل خود را وارد نمایید.

دوره های آموزشی (تخصصی یا کارآموزی)
/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا عنوان گواهینامه خود را وارد نمایید.

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا عنوان گواهینامه خود را وارد نمایید.

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه را وارد نمایید.

لطفا محل موسسه آموزش عالی خود را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی خود را وارد کنید

لطفا عنوان گواهینامه خود را وارد نمایید.

رشته های مورد علاقه (به ترتیب ارجحیت)
رشته های شغلی مورد علاقه خود را وارد کنید.

ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان خارجی
لطفا نام زبان مورد نظر را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

لطفا نام زبان مورد نظر را وارد نمایید.

ورودی نامعتبر

لطفا نحوه آشنایی خود را ذکر نمایید.

لطفا نحوه گذراندن اوقات فراغت خود را ذکر نمایید

ورودی نامعتبر

سوابق کار ( از وضع اخیر به قبل شروع نمایید):
/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

مشخصات دو نفر معرف (غیر از خویشاوندان)
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ورودی نامعتبر

Invalid Input

Invalid Input